ONI CI POMOGĄ

 

Każdy, kto doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem, ma prawo zgłosić zaistniałą sytuację do odpowiednich służb! Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat wyrządzania krzywdy dzieciom lub ich rodzinom, ma obowiązek interwencji! Pamiętajmy, że dzieci nie mogą same składać zawiadomień o przestępstwie. Ten obowiązek spoczywa na rodzicach, opiekunach lub innych osobach, posiadających kontakt z dziećmi. Istnieje wiele możliwości szukania pomocy, również anonimowo! Poniżej przedstawiamy zadania polskich instytucji
i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nie bój się pomóc. Być może Twoja reakcja uratuje komuś życie…

 

 POLICJA

Policja prowadzi szereg działań, których celem jest ochrona ofiary przemocy domowej. Zgodnie z obowiązującym prawem są to:

– interwencja,

– sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia,

– zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,

wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy

PROKURATURA

 

W uzasadnionym przypadku może  zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

 

 

 

SĄD RODZINNY

Najbezpieczniejsze dla osoby zgłaszającej niepokojącą sytuację w rodzinie, zwłaszcza kiedy dotyczy małoletniego dziecka, jest zwrócenie się do sądu o wgląd w sytuację rodzinną. Zawiadomienie powinno zostać skierowane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, okręgu, w którym zamieszkuje rodzina. Nie wymaga ono żadnej szczególnej formy pisma procesowego, dowodów czy świadków. Wystarczy podać dane personalne członków rodziny, adres zamieszkania oraz fakty, które według osoby zgłaszającej są niepokojące.

 

SŁUŻBA ZDROWIA

W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz udzielenia pomocy medycznej, istotne jest:

– rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,

– umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,

– poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,

– wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach.

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać,
a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Przemoc domowa jest nie tylko przyczyną dysfunkcji rodziny, a może być także konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Takie sytuacje jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, alkoholizm, narkomania czy bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zadaniem tej placówki jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub będących ofiarami przemocy w rodzinie. Pomoc świadczona przez Ośrodek jest nieodpłatna i udzielana w następujących formach:
– schronienia do 3 miesięcy w uzasadnionych sytuacjach,
– poradnictwa psychologicznego, prawnego i innego w zależności od potrzeb,
– pracy socjalnej.

 

SZKOŁA

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej,

Jesteś ofiarą przemocy, cyberprzemocy.

Masz problemy i nie wiesz jak go rozwiązać, jesteś  świadkiem przemocy, chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

Jesteś osobą stosująca przemoc i potrzebującą pomocy.

 

Możesz też  znaleźć wsparcie dzwoniąc tu:

 

– 800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (numer bezpłatny),

– 800 100 100 Telefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży

– 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (numer bezpłatny),

-800 120 002 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

 

NIE BĄDŹ BIERNY!!!, REAGUJ!!! PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM!!!