FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załączniki do umowy na realizację stażu/praktyki:

Zał. nr 1 – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w stażu/praktyce

 

Zał. nr 3 – dziennik dodatkowych staży/praktyki

 

Zał. nr 4 – karta czasu odbywania dodatkowego stażu/praktyki

 

Zał. nr 5 – certyfikat odbycia dodatkowego stażu/praktyki

 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staże zawodowe

 

Wniosek o przyznanie stypendium za udział w stażu/praktyce