Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w

VI edycji Konkursu Wiedzy o Regionie – Podhale, Spisz, Orawa – Powrót do tradycji. Ludowe zwyczaje i obrzędy – dawniej i dziś

organizowanym pod Patronatem Starosty Powiatu Nowotarskiego,

 

CELE KONKURSU:

– ochrona przed zanikaniem oraz popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych

– przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości

– popularyzowanie kultury regionalnej, udział w imprezach regionalnych,

– rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

– integracja społeczności regionów Podhala, Spisza i Orawy,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa miedzy uczniami różnych szkół,

– integracja szkół w regionie,

– kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

– zwiększanie zaangażowania uczniów w naukę oraz zwiększenie motywacji do uzyskiwania nowych umiejętności,

– poznanie i praktyczne wykorzystanie aktywizujących metod kształcenia,

– rozbudzanie kreatywności, inicjatywy i pomysłowości,

– kształtowanie wzorców wychowawczych i propagowanie idei regionalizmu.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  –  wszystkich klas, w regionach: Podhale, Spisz, Orawa.

Do konkursu uczestnicy przystępują w 2 – osobowych zespołach

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 zespół (2 osoby)

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

– Uczestników  do konkursu zgłasza szkoła poprzez wypełnienie i nadesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia  15 listopada 2019 r. na adres e – mail: iwona.bialon@gmail.com, magdalenaswierczek@onet.pl

ETAPY KONKURSU:

– I ETAP:

  • I etap konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę,
  • do testu uczestnicy przystępują w 2 – osobowych zespołach, przy czym jedna osoba rozwiązuje test z pytaniami dotyczącymi wiedzy ogólnej o regionach, (ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat przewodni) a druga osoba rozwiązuje część testu polegającą na dopasowywaniu np. atrakcji turystycznej, imprezy regionalnej do miejscowości, czy  uzupełnianiu mapy regionu.

(w formularzu zgłoszeniowym zespołów do uczestnictwa w konkursie należy zaznaczyć, która część testu będzie rozwiązywana przez daną osobę).

  • pytania konkursowe I etapu przygotowują organizatorzy (nauczyciele: hotelarstwa i turystyki, geografii).
  • eliminacje I etapu konkursu przeprowadza komisja w składzie: przewodnicząca komisji konkursowej pani dyrektor Marta Sokołowska, pani Magdalena Świerczek, pani Iwona Białoń

– II ETAP:

  • II etap konkursu – finał, zostanie przeprowadzony w formie prezentacji każdego zespołu, przygotowanego wcześniej wystąpienia – prezentacja multimedialna + inscenizacja zwyczaju, obrzędu ( czas wystąpienia 20 minut max.)
  • za przekroczenie czasu prezentacji będą przyznawane punkty karne (względy organizacyjne)
  • finał przeprowadzi komisja w składzie: przewodnicząca komisji konkursowej pani prof. dr hab. Anna Mlekodaj, dyrektor ZSE pani Marta Sokołowska, pani Marta Skawska, pan Marcin Kudasik.
  • uczestnicy – 2 – osobowe zespoły przygotują i zaprezentują swoje wystąpienia
  • elementy brane pod uwagę podczas oceny prezentacji:

– treść zgodna z tematem

–  forma prezentacji (połączenie tekstu, grafiki, ewentualnie dodatkowych elementów prezentacji multimedialnej zgodnie  z oprogramowaniem)

– autentyczność obrzędów i zwyczajów (gwara, stroje regionalne, muzyka, rekwizyty, taniec)

–  kreatywność i pomysł  (w sposobie i stylu prezentacji)

 

PUNKTACJA:

W I etapie konkursu można zdobyć:

– test – 20 pkt

– „dopasowywanie” – 20 pkt

W II etapie konkursu można zdobyć:

– prezentacja – 40 pkt

Punkty I i II etapu będą sumowane. Można uzyskać max. 80 pkt.

 

TERMINARZ I MIEJSCE KONKURSU:

– I ETAP – zostanie przeprowadzony   21 listopada  2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

– II ETAP – zostanie przeprowadzony  21 listopada  2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

ZAKRES MATERIAŁU:

Temat przewodni  VI edycji konkursu : Powrót do tradycji. Ludowe zwyczaje i obrzędy – dawniej i dziś

– kultura, gwara, mentalność, regionalne stroje,

– podział kulturowy, administracyjny regionu

– atrakcyjność turystyczna  regionów

– historia regionów

– imprezy regionalne w regionach.

– fizjografia obszaru Podhala, Spisza i Orawy

 

NAGRODY:

– wejściówki do obiektów turystycznych

– vouchery do regionalnych karczm

– bony pieniężne

– nagrody rzeczowe

– nagrody książkowe

 

LITERATURA:

– Podhale – Tradycje we współczesnej kulturze  wsi– Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Tylkowskiej, Kraków, 2000

Rok karpacki: obrzędy doroczne w Karpatach polskich, Urszula Janicka-Krzywda, Warszawa-Kraków, 1998

– Kultura ludowa Górali Orawskich – Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Janickiej – Krzywdy, Kraków, 2011

– Kultura ludowa Górali Spiskich – Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Janickiej – Krzywdy, Kraków, 2012

– Zwyczaje i obrzędy Skalnego Podhala, Janina Sichelska

– Zwyczaje i tradycje Orawy, Urszula Janicka- Krzywda, Kraków, 2013

– Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach, Anna Brzozowska- Krajka, Warszawa, 1989

– Wesele góralskie, Aleksandra Szurmiak- Bogucka, Kraków, 1974

– Góralskie zwyki, Adam Pach, Andrzej Kudasik

– Co wieś, to inna pieśń, Słownik gwary Bukowca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, praca zbiorowa,        Kraków,  2014

– Słownik gwary orawskiej, Józef Kąś, Kraków, 2003

 

STRONY INTERNETOWE:

www.naludowo.pl

www.zwiazek-podhalan.pl

www.ockorawa.pl

www.zakopane.com

Regulamin opracowała Komisja Programowa

 

Informacje szczegółowe na stronie: www.zse.nowotarski.edu.pl

Kontakt: dodatkowych informacji udziela

 Iwona Białoń ( tel. 607 956 344)

Magdalena Świerczek (tel. 609 374 543)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU