Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony zse.nowotarski.edu.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Kowaniec 125
34-400 Nowy Targ

tel: 18 266 59 97, 18 266 26 23
fax: 18 447 96 84
e-mail: sekretariat@zse.nowotarski.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu jest częściowo zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Imię i nazwisko: Sławomir Buźniak
e-mail: slawomir.buzniak@zse.nowotarski.edu.pl
telefon: 18 2665997

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność architektoniczna

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu – budynek główny jest usytuowany  przy ulicy Kowaniec.  Szkoła jest ogrodzona ogrodzeniem stałym i prowadzi do niej brama wjazdowa oraz furtka. Wejście do budynku głównego odbywa się przez dwuskrzydłowe drzwi do których prowadzą dwa stopnie i  brak jest podjazdu.

Wejściem tym wchodzą zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły oraz interesanci.

Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wyjście awaryjne z budynku (5 stopni) prowadzi bezpośrednio na plac i chodnik przy ulicy -brak rampy.

Wejście boczne prowadzi z parkingu bezpośrednio do budynku sali gimnastycznej brak schodów.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do pomieszczeń głównego budynku tzw. starej części (rok budowy 1947):

–  znajdujących się na parterze prowadzi korytarz bezpośrednio z holu szkoły budynku głównego (nowa część) – brak barier, swobodny dostęp do pomieszczeń dla niepełnosprawnych na wózku.

–  znajdujących się na pierwszym piętrze prowadzą schody, z barierkami po jednej stronie,  brak windy.

–  znajdujących się na drugim piętrze prowadzą schody, barierki po jednej stronie, – brak windy.

Brak samodzielnego dostępu dla niepełnosprawnych na wózku do pomieszczeń znajdujących się na obydwóch piętrach budynku.

Budynek główny część nowa (rok budowy 2002 r.)

– od wejścia głównego schodami, brak windy,  uczniowie wchodzą do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu m.in. do szatni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przy wejściu głównym znajdują się szafki ubraniowe,

–  z holu budynku głównego szkoły schodami (6 stopni)–brak rampy, można przejść na przewiązkę łączącą budynek z salą gimnastyczną

– do pomieszczeń na parterze prowadzą schody, przy których z obu stron są barierki – brak wind

–  do pomieszczeń na pierwsze i drugie piętro również prowadzą schody z zainstalowanymi barierkami tylko po jednej stronie – brak wind

Brak oznakowania budynku.

Toalety w budynku głównym nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostęp do sali gimnastycznej w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych włącznie z toaletą.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi, itp.

3. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

na adres e-mail : sekretariat@zse.nowotarski.edu.pl – faksem na nr : 0-18 4479684

drogą pocztową na adres :

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Kowaniec 125
34-400 Nowy Targ

osobiście w budynku szkoły*

4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ,