Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

W skład Rady Rodziców szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

 

Kompetencje Rady Rodziców:
 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;
 • opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;
 • przyznawanie pomocy materialnej uczniom najbardziej potrzebującym;
 • opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz opiniowania materiałów ćwiczeniowych
 • opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu
 • uchwalenie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Uprawnienia Rady Rodziców:
 • delegowanie członka do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora
 • występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela
 • wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy
 • wspieranie statutowej działalności szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
Rada Rodziców określa zasady wydatkowania swoich funduszy.