W okresie wakacyjnym w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” odbyły się staże zawodowe w Urzędzie Gminy Nowy Targ w których łącznie wzięło udziału 4 uczniów. Uczniowie zapoznali się: ze strukturą organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, z prowadzonym obiegiem dokumentów w urzędzie, z systemem prowadzenia rejestru przedsiębiorców CEIDG, ze sposobem archiwizacji dokumentów w urzędzie oraz kwestiami dotyczącymi budżetu gminy, Każdy z uczniów odbył 150 godzin stażu, za które przysługiwało mu stypendium stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdów.

W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Powiecie Nowotarskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.