„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

                                                                                  Jan Paweł II

 

Otwarte serca, przyjazne dłonie sięgające tych, którzy tego potrzebują, to nasze motto.

CO TO JEST WOLONTARIAT?

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Poprzez działalność wolontariatu chcemy w młodzieży kreować postawę altruistyczną, aby dobro i bezinteresowna pomoc, które niosą innym, odcisnęły piętno we wszystkich dziedzinach ich życia.

 

Opiekunowie SKW “Caritas”

mgr Katarzyna Kubasiak

mgr Agnieszka Chowaniec
mgr Katarzyna Batkiewicz
mgr Marlena Sulka

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

Głównym celem programu jest nawiązanie do zadań z szkolnego programu wychowawczego, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji
i przemocy, a w szczególności:

 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi, wyzwalanie chęci
  do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy;
 • uaktywnienie społeczności szkolnej w zakresie dostrzegania problemów innych ludzi;
 • doświadczenie sposobu cennego zagospodarowania czasu wolnego;
 • budowanie zdrowego poczucia własnej wartości;
 • dostrzeganie swych mocnych stron i zasobów;
 • umożliwienie uczniom i nauczycielom, pragnącym pomagać innym osobom, podjęcia działalności wolontaryjnej;
 • tworzenie wizerunku szkoły zgodnego z jej tradycją – rodzice poznają najstarszą
  w mieście szkołę ekonomiczną, tzw. Ekonomik, także od strony uczniowskich
  i nauczycielskich postaw wrażliwości, empatii, przyjaznego, wspierającego kontaktu
  z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Program wolontariatu realizowany jest w naszej szkole od września 2010 roku.

OBSZARY DZIAŁANIA:

1. Spotkania inauguracyjno-informacyjne dla nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli władz miasta i władz oświaty, przedstawicieli instytucji objętych działalnością programu wolontarystycznego.

2.  Promocja programu wolontariatu w szkole i lokalnych mediach w celu poinformowania mieszkańców Nowego Targu.

3. Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze, porozumienia itd.). Wypełnienie deklaracji przystąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu.

4.   Wytypowanie dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, z którymi będą pracować wolontariusze, na podstawie danych dostarczonych przez wychowawców klas Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wychowawców Rodzinnego Domu Dziecka Pokój i Dobro” im. H. Bułharowskiej w Szaflarach.

5.  Wytypowanie osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych na podstawie danych dostarczonych przez koordynatorów ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym, współpracujących z Oddziałem Pediatrycznym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, hospicjum domowym Fundacji im. Adama Worwy, MOPS, PKPS, Akcją Katolicką przy Kościele Św. Katarzyny w Nowym Targu.

6.  Udział w akcji „Pola nadziei”.

Wolontariusze w akcji - Pola Nadziei.
Wolontariusze w akcji – Pola Nadziei.

            

REALIZOWANE DZIAŁANIA:

 1. a) praca na rzecz młodzieży z trudnościami w nauce w SP nr 3:
  pomoc w odrabianiu lekcji;
  • pomoc w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych;
  • wspólne spędzanie czasu w świetlicy szkolnej;
  • wskazywanie właściwych wzorów zachowań;
  b) praca na rzecz osób starszych, samotnych, chorych (oddział pediatryczny nowotarskiego szpitala, Dom Pogodnej Starości w Zaskalu, hospicjum domowe przy Fundacji im. Adama Worwy, MOPS):
  • spędzanie razem wolnego czasu;
 • przygotowanie kartek świątecznych i paczek;
 • pomoc w drobnych pracach domowych;
 • przeciwdziałanie osamotnieniu.