Karta wolontariusza jest zbiorem praw i obowiązków ochotnika oraz zasad jakich powinnny przestrzegać organizacje bazujące na aktywności społecznej wolontariuszy. Dokument ten nie ma mocy obowiązującej, ale zawiera sedno współczesnego wolontariatu.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

 • mieć jasno określony zakres obowiązków;
 • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 • wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 • mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 • być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 • mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 • przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

wolontariat 2

PRAWA WOLONTARIUSZA:

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 • uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 • dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 • rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 • nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
 • informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 • ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;
 • dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej
  do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.