1. Wolontariusz wykonuje świadczenia bezpłatne (zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz.873).

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator programu.

3. Zadania do wykonania dla wolontariusza ustalone są wspólnie z koordynatorami.

4. Wolontariusz nie może powierzać wykonania świadczeń osobie trzeciej.

5. Wszystkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać koordynatorowi.

6. Jeśli wolontariusz zdecyduje, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań, powinien jak najszybciej poinformować o tym koordynatora programu. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji rezygnując z wykonywania świadczeń.

7. Wolontariuszowi nie wolno:

    a) absorbować swoimi sprawami podopiecznych,
    b) zażywać środków odurzających,
    c) palić papierosów,
    d) być pod wpływem alkoholu.

8. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy  informacji dotyczących osób i ich rodziców, u których wykonuje świadczenia zarówno w trakcie ich trwania, jak też po tym czasie. Może je omawiać jedynie z koordynatorem.

9. Wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego.