Załączniki do porozumienia w sprawie realizacji staży:

Zał. nr 2 – dziennik dodatkowych staży/praktyki

Zał. nr 3 – karta czasu odbywania dodatkowego stażu/praktyki

Zał. nr 4 – certyfikat odbycia dodatkowego stażu/praktyki

Zał. nr 5 – oświadczenie o poniesionych kosztach w związku ze zrealizowanym stażem/praktyką